Tréningy
Š.K. Power Taekwon-Do ITF Košice
KC Malibu (OC Branisko, Košice - Nad Jazerom)
Zaèiatoèníci:
Utorok 16:30 - 18:00
Štvrtok 16:30 - 18:00
Pokročilí majú tréningy o pol hodinu dlhšie.
Ankety
Kalendár akcií
itf
O Taekwon-do

Taekwondo je nrodn bojov umenie Krey. Pvodne bolo vytvoren na vojensk ely, potom prispsoben pre civiln potreby. Nzov taekwondo bol prijat 11. aprla 1955 shlasom viny krejskch majstrov bojovch umen za elom spojenia vea rozmanitch tlov (ako kongsu, taekkyon, Kwonbup, subakdo, tangsudo) pod nzvom taesoodo. Za hlavnho tvorcu tohto bojovho umenia sa povauje majster Choi Hong-hi. On je aj autorom mena taekwondo, ktor plat od roku 1957.
Choi Hong Hi predtm tudoval star krejsk bojov umenie Tae-Kyon a japonsk karate. Taekwon-do potom vzniklo spracovanm a systemizciou predtm pouvanch technk, terie a metd boja na vedeckch zkladoch. Taekwon-do je znme hlavne vekm mnotvom kopov.

defincia Taekwon-Do poda Choi Hong Hi:
Taekwon-Do... cesta ivota. o presne znamen Taekwon-Do? Zjednoduenie Taekwon-Do je spsob boja bez zbran zameranho hlavne na sebaobranu. Ale je to viac ne len to.
Ide o vedeck vyuvanie tela v metdach sebaobrany. Tela, ktor dosiahlo maxima vaka intenzvnemu fyzickmu a mentlnemu trningu.
Je to bojov umenie, ktormu sa in nevyrovnaj ani v sile, ani v technike. V tomto bojovom umen s disciplna, technika a mentlny trning maltou pre budovanie zmyslu pre spravodlivos, statonos a pokoru. Prve mentlna strnka odliuje skutonch cviencov od tch, ktor hadaj senzciu a venuj sa iba bojovej strnke tohoto umenia.
Toto je jednm z dvodov, preo je Taekwon-Do nazvan umenm sebaobrany. Znamen tie spsob myslenia a ivota a nastolenie prsnej sebadisciplny a idelu uachtilho mravnho prezbrojenia. Tetnto popis sa pribliuje kultu.
Literrny preklad "Tae" predstavuje skkanie alebo lietanie, kopa alebo prera nohou. "Kwon" oznauje ps presnejie udiera alebo nii zaatou psou. "Do" znamen umenie cesty - sprvnej cesty vybudovanej v minulosti svtmi a mudrcmi. Take ke to spojme "Taekwon-Do" predstavuje mentlny trning a techniky neozbrojenho boja pre sebaobranu a zdravie zahajce zrunos derov, kopov, blokov a skokov len holmi rukami a nohami pre rchle znienie pohybujceho sa protivnka alebo protivnkov. Taekwon-Do umouje slabm zska zbra a odhodlanie obrni sa porazi protivnka.
Samozrejme nesprvne pouit Taekwon-Do me by smrtiacou zbraou. Preto mentlny trning m zdrazova tudentom, aby ho nezneuvali.
eny v Taekwon-Do bezpochyby njdu neoceniten prnos pre pohyb medzi "vlkmi". Ke lovek pouje mnoho prpadov kedy sa krehk ena obrnila sama, tak so znie neuveritene, ale doku to, pretoe s zbehl v umen sebaobrany.
Vkony Taekwon-Do s nespoetn. Spomeme aspo niektor: preskoi motorku, alebo 11 osb a potom zasiahn cie nohou, prerazi 2,5 cm hrub dosku vo vke troch metrov nohou , prelomi dve tehly rukou, prerazi 7-8 kusov 5 cm hrubch dosiek jednm derom, zasiahn nohou dva ciele poas jednho vskoku a podobne... Pre laika z ulice to znie nemone, ale pre naozajstnch tudentov Taekwon-Do a najlepch v tomto umen je to ben.
Neustly trning je zkladom udrania si fyzickej kondcie. Poas trningu sa pouvaj vetky svaly tela. Potom bude mon vyui maximum s kadej svalovej kontrakcie. Takto silu je potom potrebn sprvne zamera na najzranitenejie alebo vitlne body obzvl᚝ ak je protivnk v pohybe. V tomto bode je potrebn si uvedomi, e Taekwon-Do je vytvoren ako rchla odveta proti pohybujcemu sa agresorovi. Vina zdrvujcich pohybod v Taekwon-Do je zaloench na prvom zsahu a prdavnej sile pohybujceho sa oponenta. Podobne mono vyui protivnkov moment sily a potom sta aj najmene drgnutie na to, aby ste ho vyviedli z rovnovhy a prevrtili. V takchto chvach tudenti Taekwon-Do, ktor neustle cviia nestrcaj as premanm, pretoe konaj aicky. Stva sa to pre nich nauenm reflexom. Preto bude itate v tejto encyklopdii upozorovan na to, e je potrebn kls draz na opakovanie cvien. Hodiny strven trningum nebud straten. Ako odmenu zskate rchle reakcie a silu ktorou ohromte nepriatea, ke to bude naozaj potrebn. Aj keby ste cviili Taekwon-Do iba pre cvienie samotn, tak vs uspokoj rados z pohybu. Cvienie je vhodn pre mladch, starch, eny aj muov.
Tréneri
trener
 Ing. Stanislav Kica
  dan02
 


Nové vo fóre...

Vo fóre sa nenachádza žiaden príspevok mladší, ako tri mesiace, alebo v tomto roku ešte neboli pridané žiadne príspevky.

Náhodný obrázok z fotogalérií
NIie psy
komentované: 0 x

NIie psy
02.02.2008
Naposledy pridané súbory
01.03.2019 o 06:50 bol pridaný súbor:
PropoziciePresovOpen201
9.doc

01.03.2019 o 06:48 bol pridaný súbor:
Kalendar 2019 SZTKD
ITF.pdf

30.01.2017 o 09:35 bol pridaný súbor:
10-kup.pdf
Naposledy pridané techniky
...:: Športový klub Power Taekwon-do ITF Košice ::...